دسترسی سریع

رویدادهای مهم

آشنایی با برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر

برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل انرژيبر آشنا ميسازد. در بخشي از برچسب انرژي مقايسه اي، هفت حرف لاتين از A تا G و در برخي استانداردها نظير وسايل برودتي خانگي )يخچال و فريزر( از +++A تا D و هفت رنگ از سبز تا قرمز مشخص شده كه هر حرف و هر
رنگ، نشان دهنده رتبه اي از مصرف انرژي وسيله است. حرف A و رنگ سبز پررنگ، نشانگر كمترين مصرف انرژي و بيشترين كارايي وسيله و حرف
G و رنگ قرمز، نشانگر بيشترين مصرف و كمترين كارايي وسيله ميباشد. بدين ترتيب در هنگام خريد وسايل خانگي، مصرف كننده با ديدن رتبه انرژي
از ميزان مصرف انرژي و كارايي وسيله آگاه ميشود و ميتواند وسيله كم مصرف را نسبت به وسايل مشابه تشخيص داده و انتخاب نمايد.
اطلاع رسانی برچسب انرژی