دوشنبه 11 فروردين 1399   21:09:15
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 11 فروردين 1399 14:03:00
متون عمومي
1- آیین نامه تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
2- تقاضای استعفا
3- تقاضای افزایش دامنه شمول
4- تقاضای انتقال
5- تقاضای تشکیل کارگروه
6- تقاضای تمدید صلاحیت
7- تقاضای صدور


لینک ثبت مشخصات مدیران کنترل کیفیت در سامانه

*** لازم است پس از ثبت مشخصات در سامانه یکپارچه
       نظارت بر اجرای استاندارد فرمها و سایر مدارک لازم را
       جهت اخذ تاییدات به اداره کل استاندارد خراسان شمالی ارایه فرمایید.

 
 
 تقاضای تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
*** لازم است فرم مربوطه تکمیل و پس از اخذ تاییدیه از
       اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد نسبت به
       ثبت در دبیرخانه اداره کل اقدام شود.
*** شماره ثبت در دبیرخانه را جهت پیگیری های بعدی در
       فرم QC/A1 از دبیرخانه اداره کل اخذ و در فرم مذکور ثبت گردد

 
*** صرفا در صورت مغایرت مدرک تحصیلی با رشته های
       تحصیلی مورد قبول تکمیل و ارایه گردد.
      در خصوص سایر موارد، موضوع بصورت کتبی به اداره کل ارائه گردد

 
(صنایع کشور و رشته های تحصیلی مدیران کنترل کیفیت)
 
*** لازم است پس از ثبت مشخصات در سامانه یکپارچه
       نظارت بر اجرای استاندارد فرمها و سایر مدارک لازم را
       جهت اخذ تاییدات به اداره کل استاندارد خراسان شمالی ارایه فرمایید.

 
 تقاضای تمدید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
*** لازم است فرم مذکور بصورت جداگانه تکمیل 
       (شماره و تاریخ واحد تولیدی) و در دبیرخانه اداره کل ثبت گردد


 
 تقاضای استعفای  مدیران کنترل کیفیت
.