شنبه 10 اسفند 1398   09:25:12
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 اسفند 1398 09:24:49
متون عموميبيشتر
آدرس سامانه ستاد: http://setadiran.ir/setad/cms/home


نوع مناقصه:
دو مرحله ای
موضموع: احداث آزمایشگاه مرجع اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی اداره کل استاندارد و تحقیققات صنعتی خراسان شمالی در نظر دارد احداث پروژه آزمایشگاه مرجع اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی و ساختمان اداری مربوطه را به پیمان کار واجد شرایط واگذارنماید. لذا از پیمان کاران متخصص و دارای توانایی مالی و سابقه کاری مرتبط و متخصص دارای حداقل رتبه 5 ابنیه و تاسیسات از دفتر نظارت و راهبردی ریاست جمهوری یا معاونت عمرانی استانداری، دعوت به عمل می آورد به منظور اخذ اسناد مناقصه طبق مشخاصت ذیل مراجعه نمایند.
آدرس اداره کل: بجنورد، خیابان چمران، خیابان آزادی، پلاک 132
تلفن تماس: 0584-2224700 2222099 2241035
مشخاصت کلی: ساختمان فلزی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع دو طبقه زیرزمین، طبقه هم کف (پارکینگ، پیلوت) و سه طبقه بالای پیلوت (هم کف) واقع در بجنورد، میدان مادر، خیابان نادر، روبه روی پارک مادر
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000/500/42 ریال
محل دریافت و تحویل اسناد: بجنورد، خیابان چمران، خیابان آزادی، پلاک 132
تاریخ دریافت اسناد از اداره کل: از تاریخ 4/4/1388 تا پایان وقت اداری روز 13/4/1388
تاریخ تحویل اسناد به اداره کل: از تاریخ 14/4/1388 تا ساعت 9 صبح روز 25/4/1388
تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادها: ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 25/4/1388 هزینه آگهی ها از پیمان کار برنده هنگام عقد قرارداد دریافت خواهد شد.
شایان ذکر است متن آگهی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس https://etend.setadiran.ir/etend/index.action  درج گردیده است.
 
 
 
.